Policy privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO WLKNIVES.EU

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
  cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
  stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest WOJCIECH
  LEWANDOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WL KNIVES WOJCIECH LEWANDOWSKI wpisany
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
  właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
  Krasickiego 17/2, 71-333 Szczecin, NIP 8522434747, REGON 381329294, adres poczty elektronicznej:
  info@wlknives.eu, numer telefonu: 797780568 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą
  Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-
  lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub
  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
  technicznych lub organizacyjnych.
  1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te

Strona 2 z 2
są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą
(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
  wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli
  Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu
  zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży,
  ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących
  podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  Cel przetwarzania
  danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie Usługi
Elektronicznej lub
podjęcie działań na
żądanie osoby,
której dane dotyczą,
przed zawarciem
w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres
poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie
będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w
przypadku np. odbioru osobistego nie jest
konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing
bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych
w celu marketingu bezpośredniego w
przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu
w tym zakresie przez osobę, której dane
dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Strona 3 z 2

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez
Klienta opinii o
zawartej Umowie
Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg
podatkowych lub
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z
dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), nazwa firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy
lub Klienta

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może
podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty elektronicznej;
adres dostawy (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie
będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.

 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
  kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
  dotyczą.
  4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne
  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi
  współpracującemu z Administratorem.
  4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców:
  4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
  sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy

Strona 4 z 2
oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
prywatności.

 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w
  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży,
  czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub
  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
  Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,
  aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
  sposób istotnie na nią wpływa.
 2. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
  wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu
  Internetowego.
 3. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
  czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
  Sklepu Internetowego w następujących celach:
  7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

Strona 5 z 2

7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu
Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących
kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich
działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i
dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne
strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z
plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych
usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i
anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i
medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego,
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz
dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej
aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany
przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook
Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi
mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także
wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć
pod następującym adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu
Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na
  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
  Internetowego Administratora.